okt%205%202018%20(8%20Palmgren%2033731)%20(5)

Montering av dør

Før montering starter, er det viktig at du kontrollerer at døren er levert i henhold til det som er bestilt. Påse at døren ikke er påført skader under transport og lagring.
Montering:

Løft dørbladet ut av karmen, og plasser dette forsvarlig mens montering av karm foregår.
Vatre av underlaget slik at dette er plant. Det er viktig at kiler dekker hele karmens bredde,spesielt under terskel på hengsleside, da hele dørbladets tyngde vil hvile her. Lodd opp hengslesiden, en kile ved toppkarm, en ved bunnkarm og en bak hengsler for å få karmen rett. Spikre eller skrue karmen fast til vegg. Spesielt i betong og mur er det viktig med godt feste.
Heng dørbladet i karmen, kontroller at anslaget på låssiden er likt oppe og nede, og påse at klaring mellom karm og dørblad er lik hele veien, spesielt låsside nede. Kontroller at dørbladet er lett å lukke og åpne. Bruk kiler på de samme plasser som beskrevet for hengsleside, spesielt viktig bak sluttstykke, og spikre eller skrue fast karmen. Etter at dette er gjort, skal det isoleres mellom karm og vegg. 

Montering av beslag:

I de tilfeller hvor det medfølger vridere, sylindere og annet spesialbeslag, henviser vi til de monteringsanvisninger som eventuelt følger disse. Tilknytning av alle typer elektriske/elektroniske beslag, må kun utføres av autorisert personell.

Fugeisolering:

Fugen mellom karm og vegg skal fylles helt. Vi anbefaler at det brukes mineralull som dyttes lett i fugen. Benyttes fugeskum eller andre fyllende materialer, må karmen stives av til ekspandering er ferdig. Husk at fuging med fugeskum i kalt vær kan gi etter-ekspandering når temperaturen stiger.